Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze Webwinkel wordt u aangeboden door Mountr. De in de Webwinkel, gebruikte woorden „wij“, „ons“ en „onze“ verwijzen naar Mountr. Mountr biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten beschikbaar in deze website aan, aan u de klant, op basis van uw aanvaarding van alle hier verklaarde voorwaarden, rechten, uitsluitingen en beperkingen.

Door onze Webwinkel te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze „Dienst“ en stemt u in met de onderstaande voorwaarden en condities de („Algemene voorwaarden“), met inbegrip van de extra voorwaarden en beleid waarnaar verwezen wordt of beschikbaar zijn via een hyperlink in de Webwinkel.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en klanten van de Webwinkel, inclusief gebruikers die zonder beperkingen gebruik maken van de Webwinkel, zijnde browsers, leveranciers, klanten, handelaren, en/of leveranciers van informatie.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gaat gebruiken. Zodra u zichzelf toegang verleent tot of gebruik maakt van een deel van de website, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden welke bindend zijn.

Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, dan kunt u de website niet bezoeken of gebruik maken van een van de aangeboden diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, wordt aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden. Alle nieuwe functies of diensten die worden toegevoegd aan de huidige Webwinkel is eveneens onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.

U kunt de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden uit te breiden, te wijzigen of enig onderdeel hiervan te vervangen door het plaatsen van aanpassingen en / of wijzigingen op deze website. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw herhaald gebruik van of toegang tot onze Webwinkel na de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze Webwinkel wordt door Shopify Inc. gehost. Zij stellen ons hun online e-commerce platform beschikbaar dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u aan te bieden en te verkopen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mountr website www.mountr.nl (hierna gezamenlijk de "Webwinkel" genoemd). De Webwinkel is het eigendom van Mountr Webstore ("Mountr") en haar licentiegevers. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBWINKEL VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DE WEBWINKEL NIET TE GEBRUIKEN.

Mountr behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze Algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of deze Algemene voorwaarden tussentijds zijn gewijzigd. Indien u na wijziging van de Algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de Webwinkel, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen en deze accepteert. Op voorwaarde dat u deze Algemene voorwaarden naleeft, verleent Mountr u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de Webwinkel te bezoeken en te gebruiken.

Materiaal

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode op de Webwinkel (gezamenlijk "Materiaal" genoemd), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uiting en de rangschikking van dergelijk Materiaal zijn eigendom van, worden gecontroleerd door of zijn in licentie gegeven door of aan Mountr, en worden beschermd door het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht en door verschillende andere intellectueeleigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de Webwinkel en geen enkel Materiaal op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, geüpload, gepost, in het openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid naar een andere computer, server, Webwinkel of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mountr.

Informatie over producten en diensten van Mountr die Mountr expliciet beschikbaar heeft gesteld om van de Webwinkel te worden gedownload, mag u gebruiken, mits u (1) alle mededelingen betreffende het eigendomsrecht in alle exemplaren van dergelijke documenten behoudt, (2) deze informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden en deze informatie niet kopieert naar of plaatst op een in een netwerk opgenomen computer of in enig medium publiceert, (3) geen wijzigingen aanbrengt in deze informatie en (4) geen aanvullende toezeggingen doet of garanties geeft met betrekking tot deze documenten.

Uw gebruik van de Webwinkel

U mag geen gebruik maken van "deep-link"-, "page-scrape"-, "robot"- of "spider"-functies of enige andere geautomatiseerde voorzieningen, programma's, algoritmes of methodologieën, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de Webwinkel of het Materiaal te bezoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige manier de navigatiestructuur of weergave van de Webwinkel of het Materiaal te reproduceren of te omzeilen, of om (te trachten) materiaal, documenten of informatie op de Webwinkel te verkrijgen via enige methode die niet specifiek beschikbaar is gesteld via de Webwinkel. Mountr behoudt zich het recht voor dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen om door middel van hacking, het onderscheppen van wachtwoorden of andere onwettige methoden toegang te verkrijgen tot afgeschermde onderdelen of voorzieningen van de Webwinkel, tot andere systemen of netwerken die met de Webwinkel of een Mountr server zijn verbonden of tot de diensten die op of via de Webwinkel worden aangeboden.

U mag de beveiliging van de Webwinkel of van enig netwerk dat met de Webwinkel is verbonden, niet onderzoeken, meten of testen, noch inbreuk maken op de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de Webwinkel of van enig netwerk dat met de Webwinkel is verbonden. U mag geen informatie over andere gebruikers of bezoekers van de Webwinkel of andere klanten van Mountr, met inbegrip van Mountr accounts waarvan u niet de eigenaar bent, opzoeken of vanuit de bron traceren (of een poging daartoe te doen), noch de Webwinkel of enige dienst of informatie die door of via de Webwinkel beschikbaar wordt gesteld of aangeboden wordt op enigerlei wijze exploiteren met als doel de via de Webwinkel beschikbare informatie bekend te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke (identificatie)gegevens, tenzij dit alleen uw eigen gegevens betreft.

U verklaart dat u geen activiteiten zult ondernemen die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de Webwinkel of van de systemen of netwerken van Mountr, of voor enige andere systemen of netwerken die met de Webwinkel of met Mountr zijn verbonden.

U verklaart dat u geen voorzieningen, software of methoden zult gebruiken die de goede werking van de Webwinkel of door de Webwinkel uitgevoerde transacties of het gebruik van de Webwinkel door andere personen (trachten te) belemmeren.

U mag geen kopregels of andere identificatieaanduidingen namaken of anderszins bewerken teneinde de oorsprong te verhullen van berichten of boodschappen die u op of via de Webwinkel of via enige dienst die op of via de Webwinkel wordt aangeboden naar Mountr stuurt. U mag u niet voordoen als iemand anders, noch voorwenden dat u iemand anders vertegenwoordigt of u uitgeven voor een andere privé- of rechtspersoon.

U mag de Webwinkel noch het Materiaal gebruiken voor enig doel dat onwettig is of krachtens deze Algemene voorwaarden niet is toegestaan, en evenmin mag u anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Mountr en anderen.

Aankopen; Overige voorwaarden

Er kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke onderdelen of voorzieningen van de Webwinkel, waaronder prijsvragen, promotieacties en andere vergelijkbare voorzieningen. Al deze aanvullende voorwaarden worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Algemene voorwaarden.

U verklaart deze aanvullende voorwaarden en bepalingen te zullen naleven, waaronder, indien van toepassing, de verplichting om te verklaren dat u de wettelijk vereiste leeftijd hebt om gebruik te maken van of deel te nemen aan dergelijke diensten of voorzieningen. Mocht er strijdigheid bestaan tussen deze Algemene voorwaarden en de voorwaarden die zijn gepubliceerd voor of van toepassing zijn op een specifiek onderdeel van de Webwinkel of enige dienst die op of via de Webwinkel wordt aangeboden, dan zullen de laatstgenoemde voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van het desbetreffende onderdeel van de Webwinkel of de desbetreffende dienst. Alle mogelijke verplichtingen van Mountr met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten op grond waarvan deze producten en diensten worden verstrekt, en niets op deze Webwinkel dient te worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomsten.

Mountr is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de producten of diensten die op de Webwinkel worden aangeboden, of in de vermelde prijzen van dergelijke producten of diensten. De materialen op deze Webwinkel die betrekking hebben op producten en diensten kunnen verouderd zijn en Mountr is niet verplicht dergelijke materialen te actualiseren.

Privacy

Op het gebruik van deze Webwinkel is het privacybeleid van Mountr van toepassing. De voorwaarden van dit beleid worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Algemene voorwaarden. U kunt het privacybeleid van Mountr inzien door hier te klikken. Door gebruik te maken van deze Webwinkel, erkent en aanvaardt u dat gegevens die u via het internet verstuurt, nooit volledig beveiligd en beschermd zijn. U begrijpt dat alle berichten en informatie die u naar de Webwinkel verstuurt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs als expliciet wordt aangegeven dat bepaalde gegevens (zoals creditcardinformatie) versleuteld worden verzonden.

Koppelingen naar andere Webwinkels en naar de Mountr Webwinkel Deze Webwinkel kan koppelingen bevatten naar Webwinkels van andere, onafhankelijke fabrikanten ("Gekoppelde Webwinkels"). Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden als service voor onze bezoekers. Mountr heeft geen enkele zeggenschap over deze Gekoppelde Webwinkels en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan, met inbegrip van alle informatie of materialen die op deze Gekoppelde Webwinkels zijn opgenomen. De inhoud van dergelijke Gekoppelde Webwinkels wordt op geen enkele manier door Mountr onderschreven. U dient zelf te bepalen of en hoe u gebruik wilt maken van deze Gekoppelde Webwinkels.

Uitsluitingen

MOUNTR BELOOFT NIET DAT DE WEBWINKEL OF ENIGE INHOUD, DIENST OF VOORZIENING VAN DEZE WEBWINKEL VRIJ IS VAN FOUTEN OF ZONDER ONDERBREKING KAN WORDEN GEBRUIKT, NOCH DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBWINKEL SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE WEBWINKEL EN HET MATERIAAL OP DE WEBWINKEL WORDEN ALS ZODANIG AANGEBODEN EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN. ALLE INFORMATIE OP DE WEBWINKEL KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. MOUNTR KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE WEBWINKEL DOWNLOADT, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, BESMETTING OF SCHADELIJKE KENMERKEN. MOUNTR SLUIT ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE DENKBARE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN ANDERE FABRIKANTEN, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MOUNTR SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HANDELINGEN, OMISSIES EN GEDRAG VAN DERDEN MET BETREKKING TOT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBWINKEL EN/OF DE DIENSTEN VAN MOUNTR. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBWINKEL EN EVENTUEEL DAARAAN GEKOPPELDE WEBWINKELS. WANNEER U NIET TEVREDEN BENT OVER DE (INHOUD VAN DE) WEBWINKEL, HEBT U GEEN ANDERE RECHTEN JEGENS MOUNTR DAN HET RECHT HET GEBRUIK VAN DE (INHOUD VAN DE) WEBWINKEL TE STAKEN. DEZE INPERKING VAN HET RECHT OP COMPENSATIE MAAKT DEEL UIT VAN DE OVEREENSTEMMING TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande uitsluiting is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of letsel die worden veroorzaakt door een verstoorde werking, fouten, omissies, onderbrekingen, weglatingen, defecten of vertragingen in verwerking of verzending, computervirussen, storingen op communicatielijnen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de Webwinkel, ongeacht of deze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige andere oorzaak. Mountr behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of de toegang tot de Webwinkel of enig onderdeel van de Webwinkel, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Webwinkel of enig onderdeel van de Webwinkel, en enig geldend beleid of enige geldende voorwaarden te wijzigen; en (3) de werking van de Webwinkel of enig onderdeel van de Webwinkel te onderbreken als dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover dit is verboden op grond van de vigerende wet- en regelgeving, is Mountr onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enigerlei indirecte, morele, incidentele of gevolgschade of voor schade als gevolg van strafbare feiten, daaronder begrepen schade door verlies van winsten, zelfs als Mountr is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Indien Mountr, in weerwil van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden, jegens u aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade of verlies voortvloeiend uit of op enige manier verband houdend met uw gebruik van de (inhoud van de) Webwinkel, zal de aansprakelijkheid van Mountr in geen geval meer bedragen dan het aankoopbedrag. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Vrijwaring

U verklaart Mountr, haar medewerkers, managers, aandeelhouders, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te zullen vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen of kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) die jegens Mountr worden gesteld door derden en die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Webwinkel.

Niet-naleving van deze Algemene voorwaarden

Mountr kan ertoe overgaan informatie die we over u bezitten (waaronder uw identiteit) openbaar te maken als dit naar haar mening noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht betreffende uw gebruik van de Webwinkel, of om de identiteit te bepalen van, in contact te treden met of juridische stappen te nemen tegen een persoon die de rechten of het eigendom van Mountr of de rechten of het eigendom van bezoekers of gebruikers van de Webwinkel, met inbegrip van klanten van Mountr, schade toebrengt of deze (al dan niet opzettelijk) belemmert. Mountr behoudt zich te allen tijde het recht voor alle informatie openbaar te maken die naar de mening van Mountr nodig is om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidswege. Mountr kan er tevens toe overgaan persoonlijke informatie openbaar te maken als dit naar mening van Mountr is vereist of toegestaan op grond van de vigerende wet- en regelgeving, onder meer voor de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebestrijding.

U erkent en aanvaardt dat Mountr de inhoud van berichten die u via de Webwinkel of via enige dienst die op of via de Webwinkel wordt aangeboden naar Mountr verzendt, kan bewaren en dat Mountr dergelijke informatie openbaar kan maken indien dit wettelijk vereist is of indien Mountr van mening is dat het bewaren of openbaar maken van deze informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan wettelijke procedures, (2) naleving van deze Algemene voorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op claims dat deze informatie een inbreuk vormt op de rechten van anderen, of (4) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Mountr, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de Webwinkel en het algemene publiek te beschermen.

U aanvaardt dat Mountr u, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, met onmiddellijke ingang of in de toekomst de toegang tot de Webwinkel kan ontzeggen indien we van mening zijn dat u deze Algemene voorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen betreffende uw gebruik van de Webwinkel hebt geschonden.

U aanvaardt tevens dat enige schending door u van deze Algemene voorwaarden gelijkstaat aan een onwettige en oneerlijke handelspraktijk en onherstelbare schade aanricht jegens Mountr, waarvoor financiële compensatie niet toereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat Mountr die gerechtelijke stappen, waaronder het eisen van een dwangsom, kan nemen die Mountr onder deze omstandigheden noodzakelijk of gepast acht. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op andere middelen die Mountr van rechtswege of op basis van overige wet- en regelgeving ter beschikking staan.

U aanvaardt dat Mountr u, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Webwinkel kan ontzeggen op grond van onder andere (maar niet uitsluitend) (1) een verzoek van een autoriteit belast met wetshandhaving of een andere overheidsinstelling, (2) een verzoek van uzelf (verwijdering van uw account op uw verzoek), (3) beëindiging of essentiële wijzigingen van de Webwinkel of van een dienst die op of via de Webwinkel wordt geleverd, of (4) onverwachte technische storingen of problemen.

Indien u deze Algemene voorwaarden schendt en Mountr op grond hiervan besluit juridische stappen tegen u te nemen, is Mountr gerechtigd om, naast de financiële compensatie die aan Mountr wordt toegekend, alle redelijke kosten van rechtsbijstand en procedurekosten op u te verhalen, en u stemt ermee in deze te betalen. U aanvaardt dat Mountr niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de Webwinkel op grond van een schending door u van deze Algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht; oplossing van geschillen

U gaat ermee akkoord dat alle zaken die betrekking hebben op uw toegang tot of uw gebruik van de Webwinkel, met inbegrip van eventuele geschillen, onderworpen zullen zijn aan de wetten van de Nederlandse staat, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. U erkent de persoonlijke rechtsbevoegdheid van het gerechtshof te Utrecht, gaat ermee akkoord dat eventuele rechtszaken of geschillen uitsluitend zullen worden behandeld door dit gerechtshof en doet hierbij afstand van het recht om bezwaar te maken tegen deze rechtsbevoegdheid of plaats van behandeling. Eventuele vorderingen op grond van deze Algemene voorwaarden dienen binnen één (1) jaar na de aanleiding voor de vordering aanhangig te worden gemaakt. Als een vordering niet binnen de gestelde termijn aanhangig wordt gemaakt, zal deze niet worden geaccepteerd. Het is niet toegestaan enige schadeloosstelling te eisen of te ontvangen voor schade anders dan gemaakte algemene en directe kosten, met uitzondering van de vergoeding van rechtsbijstand kosten waarop de in het gelijk gestelde partij recht heeft. In het geval van onenigheid of een geschil tussen Mountr en u dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Webwinkel, zullen partijen direct en in goed vertrouwen trachten dit geschil op te lossen. Indien partijen er niet in slagen het geschil binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) op te lossen, kan elk van beide partijen het geschil voorleggen aan een bemiddelende instantie. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, staat het elk van beide partijen vrij alle rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen die hun op grond van de vigerende wetgeving ter beschikking staan.

Nietig indien bij wet verboden Mountr

Webstore beheert en publiceert de Webwinkel op www.mountr.nl vanuit haar kantoren in Groningen (Nederland). Andere Mountr Webwinkels kunnen worden beheerd en gepubliceerd vanuit diverse locaties buiten de Nederland. Hoewel de Webwinkel wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle mogelijkheden, producten en diensten die op of via de Webwinkel worden besproken, genoemd, geleverd of aangeboden, beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten Nederland. Mountr behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de beschikbaarheid en het aanbod van afzonderlijke voorzieningen, producten en diensten te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden. Indien het aanbieden van een voorziening, product of dienst wettelijk verboden is, wordt deze aanbieding als nietig beschouwd. Indien u ervoor kiest de Webwinkel te bezoeken vanuit een ander land dan Nederland, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de vigerende lokale wetten.

Overige

Het is u niet toegestaan enig onderdeel van het Materiaal of eventuele kopieën of gewijzigde versies van dit Materiaal of de producten en diensten die op de Webwinkel worden aangeboden, te gebruiken of te exporteren of herexporteren als dit in strijd is met de vigerende wet- en regelgeving, daaronder begrepen, zonder enige beperking, de Nederlandse exportwetten en -bepalingen. Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden door een gerechtshof of een bevoegde rechter nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen deze bepalingen, uitsluitend voor zover noodzakelijk, beperkt of geschrapt worden en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze Algemene voorwaarden zo goed mogelijk weergeeft, zodat deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Mountr met betrekking tot uw gebruik van de Webwinkel, en alle andere voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en Mountr met betrekking tot dit gebruik worden hierdoor vervangen en ongeldig verklaard. Mountr accepteert geen tegenvoorstellen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden en dergelijke tegenvoorstellen worden hierbij categorisch verworpen. Indien Mountr nalaat de strikte naleving van deze Algemene voorwaarden op te leggen of af te dwingen, houdt dit niet in dat Mountr afstand doet van enige bepaling of enig recht om naleving van deze Algemene voorwaarden af te dwingen, noch zal enige handelswijze tussen Mountr en u of een andere partij worden opgevat als aanpassing van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat als een verlening van rechten of verhaalsmogelijkheden jegens derden.

Feedback en informatie

Wanneer u feedback geeft op de Webwinkel, wordt deze beschouwd als niet-vertrouwelijk. Het staat Mountr vrij dergelijke informatie onbeperkt te gebruiken.

De informatie op deze Webwinkel kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright © 2015 Mountr Webstore Alle rechten voorbehouden.

Mountr Webstore, Rouaanstraat 15, 9723 CB  Groningen, Nederland

 

Voor het laatst bijgewerkt door het juridische team van Mountr op: 24-2-2015